Loreto Aramendi

Interkulturelles Konzert in der Orgel Cavaillé-Coll (1877) – Irun – Oktober 2016

 

Concert inter-cultural at the Cavaillé-Coll (1877) organ – Irun – October 2016